Skip to main content

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS INDIVIDUALS DE TRANSPORT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT QUE QUEDIN FORA DE LES RURTES DE TRANSPORT ADAPTAT ORGANITZADES PEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS.

La Junta de Govern en sessió ordinària de 22 de febrer de 2023, va aprovar la modificació de les bases i la convocatòria per a la concessió de subvencions i ajuts individuals de transport als centres de dia de gent gran (BOP núm. 1598-2023, de 8 de març).

Són beneficiàries les persones físiques que compleixin els requisits fixats a la base tercera de les bases que regulen el procediment de concessió d’ajuts individuals de transport per a persones amb discapacitat, que quedin fora de les rutes de transport adaptat organitzades pel Consell Comarcal del Baix Penedès i que hagin assistit a un servei d’atenció especialitzada de la cartera de serveis socials durant el període comprés entre l’1 de gener al 31 de desembre de 2022 (total o parcialment).

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 28 d'abril de 2023.

Les sol·licituds s'han de presentar de forma electrònica a la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès mitjançant instància genèrica o bé mitjançant presentació presencial al registre general del Consell Comarcal o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Documentació a presentar:

Documentació per consultar: