Skip to main content

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS I AJUTS INDIVIDUALS DE TRANSPORT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT QUE QUEDIN FORA DE LES RUTES DE TRANSPORT ADAPTAT ORGANITZADES PEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS. EXERCICI 2023

La Junta de Govern en sessió ordinària de 28 de febrer de 2024, va aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions i ajuts individuals de transport als centres de dia de Gent Gran (BOP Núm. 2024-01983, de 11 de març).

Són beneficiàries les persones físiques que compleixin els requisits fixats a la base tercera de les bases que regulen el procediment de concessió d’ajuts individuals de transport per a persones amb discapacitat, que quedin fora de les rutes de transport adaptat organitzades pel Consell Comarcal del Baix Penedès i que hagin assistit a un servei d’atenció especialitzada de la cartera de serveis socials durant el període comprés entre l’1 de gener al 31 de desembre de 2023 (total o parcialment).

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 29 març de 2024.

Les sol·licituds s'han de presentar de forma electrònica a la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès mitjançant instància genèrica o bé mitjançant presentació presencial al registre general del Consell Comarcal o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Documentació a presentar:

Documentació per consultar: