Skip to main content

PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

ÍNDEX D'AQUESTA PÀGINA

SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD) I TELEASSISTÈNCIA

El SAD vol donar resposta a les necessitats que presenten les persones que, per raons de manca o pèrdua d'autonomia física, psíquica o intel·lectual, tenen necessitat de suport per dur a terme les activitats bàsiques i/o instrumentals de la vida diària. L'atenció es fa en el mateix domicili de la persona i pot treballar els aspectes següents:

 • Higiene personal
 • Mobilitat
 • Suport en activitats instrumentals
 • Suport social
 • Altres

Finalitat del servei

 • Afavorir la permanència de les persones grans en el seu entorn habitual
 • Promoure l'autonomia de la persona gran i/o amb dependència
 • Ajudar-les i suplir o supervisar les activitats de la vida diària que la persona no pot satisfer autònomament
 • Informar, orientar i assessorar les persones cuidadores i donar-los suport
 • Prevenir situacions de fragilitat, marginació i/o aïllament

Qui pot rebre aquest servei?

Aquelles persones que, prèviament ateses i valorades pels Serveis Bàsics d’Atenció Social, requereixin suport a causa de la seva situació de dependència o manca d’autonomia.

S'ha de pagar?

A través d’una ordenança de preu públic, s’estableix si la persona usuària ha de pagar una part o la totalitat del servei, en funció dels seus ingressos econòmics.

TRANSPORT ADAPTAT

Aquest servei consisteix en l’acompanyament de persones que tenen un grau de discapacitat i barem de mobilitat reduïda o 3a persona, que assisteixen al centre ocupacional de la Fundació Santa Teresa (Ventall). Hi ha dues modalitats de transport:

 • Vehicles adaptats de Creu Roja, que recullen els usuaris/àries davant de casa seva.
 • Autocars de transport públic, amb monitors/ores que realitzen l’acompanyament dins del vehicle.

Qui pot rebre aquest servei?

Aquelles persones que tinguin reconegut el grau de discapacitat i barem de mobilitat reduïda i/o 3a persona, i que assisteixin a Centre Ocupacional.

Tràmits

S'ha de pagar?

Sí, en funció dels dies de servei, la modalitat de transport i la ubicació del centre on es vagi hi ha uns preus establerts en l’ordenança de preu públic.

AJUDES TÈNCIQUES (PRODUECTES DE SUPORT)

Les ajudes tècniques són aquells productes que permeten a les persones amb discapacitat o dependència dur a terme activitats de la vida diària i de cura personal que, sense aquests ajuts no podrien fer o només podrien fer amb un gran esforç.

El banc de productes de suport del Consell Comarcal compta amb els productes següents:

 • Grues per fer transferències
 • Seients giratoris bany
 • Cadira de dutxa i WC
 • Matalassos antiescares
 • Elevadors WC
 • Caminadors
 • Cadires de rodes
 • Baranes de llit
 • Llit articulat
 • Altres

Qui pot rebre aquest servei?

Aquelles persones que, prèviament ateses i valorades pels Serveis Bàsics d’Atenció Social, requereixin algun producte de suport a causa de la seva situació de dependència o manca d’autonomia.

S'ha de pagar?

No. Es fa una cessió d’ús del producte i s’ha de retornar quan ja no se’n faci ús.