Skip to main content
Logo ajuts

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE LLOGUER PER A PERSONES A PARTIR 36 ANYS

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE LLOGUER PER A PERSONES A PARTIR 36 ANYS

RESOLUCIÓ DSO/1967/2022, de 21 DE JUNY, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer: 

 https://habitatge.gencat.cat/ajutlloguer 

 

 

A QUI VA DIRIGIT i REQUISITS PRINCIPALS:

-Persones a partir dels 36 anys que a més d'altres requisits generals establerts en les bases puguin acreditar:

 

-SER TITULARS D'UN CONTRACTE DE LLOGUER DE MÀXIM 600 EUROS* MENSUALS O EN EL CAS DEL LLOGUER D'UNA HABITACIÓ D'UN MÀXIM DE 300 EUROS MENSUALS.

(*)  Per a famílies nombroses, famílies monoparentals  i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, l'import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

 

-ESTAR EMPADRONATS AL DOMICILI.

 

-ESTAR AL CORRENT DE PAGAMENT DELS LLOGUERS  O DEL PREU DE CESSIÓ en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim tres rebuts pagats de lloguer. 

 

-PAGAR EL LLOGUER MITJANÇANT  Rebut domiciliat / Ingrés en compte / Bizum /Rebut emès per l'administrador de la finca /Transferència bancària. 

 

-ACREDITAR EL PAGAMENT DE LA FIANÇA A L'ARRENDADOR (menys en els casos de lloguer d'habitació)

 

-COMPLIR LES OBLIGACIONS / NO TENIR DEUTE TRIBUTÀRIES DE L'ESTAT, GENERALITAT DE CATALUNYA I TRESORERIA DE LA SEGURETAT SOCIAL

 

 

 

QUAN PODRAS SOL·LICITAR l'AJUT ? 

A partir del 28/Juny/2022 i fins el 15/juliol/2022.

Preferiblement les sol.licituds hauràn de ser telemàtiques

ENLLAÇ PER FER EL TRÀMIT: https://habitatge.gencat.cat/ajutlloguer 

 

 

Que necessites per fer aquest tràmit ?

PAS 1:  Identificar-te electrònicament. 

 Per accedir al formulari de sol·licitud heu de disposar d’algun mitjà vàlid d’identificació electrònica (IdCat mòbil, IdCat certificat, DNIe,...)

Si no teniu cap sistema d'identificació, podeu tramitar l’IdCat mòbil a través del següent enllaç:     https://idcatmobil.seu.cat/

Només necessites: 

- DNI o TIE (no només el NIE)  

- Targeta Sanitària Individual (TSI) o MUFACE 

- Número de telèfon mòbil 

 

PAS 2: Omplir la sol·licitud telemàtica amb totes les dades de la unitat familiar i les dades de l'habitatge on vius.

WEB PER FER EL TRÀMIT a partir del 28/juny/2022

 https://habitatge.gencat.cat/ajutlloguer 

 

PAS 3: Pujar la següent documentació a la sol·licitud: 

 

1-El contracte de lloguer (TOTS ELS FULLS)

 

2-El full de transferència bancària o document equivalent on faci constar la teva entitat que ets titular del compte corrent on vols rebre l'ajut.

Si necessites el full de transferència bancària SEPA, si no tens document equivalent, pots imprimir el document adjunt copiant aquest enllaç; https://habitatge.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/DSO/A_Habitatge/Documents/diversos/RE_704_sol_trans_banc.pdf 

Hauràs de portar-l'ho a la teva entitat perquè el pugui omplir correctament, segellar i signar. També hauràs de signar-lo tu on diu hi "signatura del creditor/creditora"

 

3-Els rebuts de lloguer PAGATS DE GENER A JUNY DE 2022

 

 

 

-Si tens dubtes, també podràs posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant el nostre correu electrònic: borsahabitatge@baixpenedes.cat o al nostre telèfon: 977 66 58 17 

07/01/2022