Skip to main content

ATENCIÓ A LA VULNERABILITAT ECONÒMICA

ÍNDEX D'AQUESTA PÀGINA

PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'URGENCIA SOCIAL

Les prestacions d'urgència social tenen la finalitat d'atendre situacions d'urgència puntual, urgents i bàsiques. Com a criteri general, s'han d'haver esgotat totes les possibilitats d'ajuts econòmics a què l'usuari/ària té dret i corresponen a altres administracions. Les situacions d'urgència social són valorades pels Serveis Socials Bàsics.

SERVEI D'ACOLLIMENT RESIDENCIAL D'URGÈNCIA

El servei d'acolliment residencial d'urgència és un habitatge que es gestiona des del Departament de Benestar Social del Consell Comarcal del Baix Penedès, situat en un dels municipis de la comarca, que té la funció de suplir temporalment la llar familiar en casos puntuals d'urgència (desnonament, esfondrament, incendi, etc.), quan les persones afectades no disposen en aquell moment de suport familiar ni de recursos econòmics propis per resoldre el seu problema. 

Tot i que preferentment l'habitatge serà ocupat per una sola persona o unitat familiar, en cas que sigui necessari, el servei pot ser utilitzat simultàniament per donar solució temporal a problemes de persones o famílies diferents.

Com a norma general, tindran prioritat en l'ús del servei aquells casos en els quals es preveu que durant l'estada es pugui donar solució a la manca temporal d'allotjament i endegar intervencions que puguin assolir els objectius establerts en el Pla de millora.

Qui pot rebre aquest servei?

Aquelles persones que, prèviament ateses i valorades pels Serveis Bàsics d’Atenció Social, requereixin un habitatge d’urgència perquè no disposen d’un habitatge on viure.

S'ha de pagar?

En funció dels ingressos de la unitat familiar, hi ha un copagament establert en l’ordenança reguladora de preus públics

XARXA ALIMENTÀRIA

La Xarxa alimentària està formada per diferents dispositius alimentaris que, conjuntament, donen cobertura a les necessitats d’alimentació de diferents col·lectius en situació de vulnerabilitat social i econòmica.

A continuació, s’expliquen breument els diferents dispositius de la Xarxa:

DISPOSITIU BREU DEFINICIÓ ENTITATS REFERENTS
REBOST SOLIDARI Magatzem de distribució d’aliments En funció del municipi, gestiona el banc d’aliments el mateix ajuntament, Càritas o bé alguna altra entitat.
TARGETES D’ALIMENTACIÓ Targetes per poder comprar en diferents establiments alimentaris Consell Comarcal del Baix Penedès

Qui pot rebre aquest servei?

Persones i famílies amb pocs recursos, que es troben en situació de pobresa extrema o de vulnerabilitat social.

S'ha de pagar?

No.

Com s'hi accedeix?

Prèviament cal ser atès pels Serveis Bàsics d'Atenció Social, que valoraran la necessitat d’implementar un recurs d’alimentació.

Per a més informació:
Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Baix Penedès
Telèfon: 977 157 177
Correu electrònic: ubasp@baixpenedes.cat

HABITATGE I POBRESA ENERGÈRICA

Els temes relacionats amb habitatge es treballen de forma transversal entre l’Oficina Local d’Habitatge del Consell Comarcal i els Serveis Bàsics d’Atenció Social.

Les accions que es duen a terme en matèria d’habitatge consisteixen en assessorar i orientar les persones o famílies, ajudar a mediar per arribar a acords amb els propietaris dels pisos i/o entitats bancàries per facilitar el lloguer social (a través de la derivació al Servei d’Ofideute de la Generalitat de Catalunya) i donar suport en la tramitació d’ajuts de lloguer o hipoteca.

En matèria de pobresa energètica, des dels Serveis Bàsics d’Atenció Social s’orienta i s’assessora totes aquelles persones que tinguin dificultats per fer front a les seves despeses vinculades amb els subministraments de l’habitatge. Alhora, es faciliten els tràmits per ajudar les persones a evitar el tall de subministraments (informe de vulnerabilitat).

Prestacions econòmiques d’urgència social

Es pot valorar la possibilitat de donar suport puntual en el cost de despeses urgents i bàsiques relacionades amb l’habitatge i els subministraments (llum, aigua i gas).