Skip to main content

INCLUSIÓ SOCIAL, FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL

ÍNDEX D'AQUESTA PÀGINA

PLA LOCAL D'ACCIÓ COMUNITÀRIA INCLUSIVA

Conjunt d’accions d’atenció col·lectiva que s’organitzen des dels Serveis Socials Bàsics. S’adrecen a grups o col·lectius de persones d’un territori determinat. Es poden realitzar de manera conjunta amb altres serveis, entitats de la comunitat i amb el mateix col·lectiu implicat. En concret, es despleguen les accions següents:

 • Accions informatives de sensibilització: xerrades, exposicions, elaboració de material divulgatiu, etc.
 • Suport a grups socials i col·lectius per millorar la qualitat de vida de la comunitat.
 • Suport a iniciatives veïnals impulsades per entitats del territori.
 • Accions adreçades a la cohesió i transformació social per millorar la realitat del territori.
PLA TERRITORIAL DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ

El Pla territorial de ciutadania i immigració del Consell Comarcal del Baix Penedès porta a terme polítiques d'acollida i acomodació de la població nouvinguda a la comarca amb l'objectiu de fer front als reptes que planteja la nova realitat social i de contribuir a construir una societat plural i cohesionada.

La gestió es realitza a partir dels següents serveis:

SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA ITINERANT PER A PERSONES ESTRANGERES I RETORNADES A CATALUNYA
Finalitat Proporcionar a les persones nouvingudes una major autonomia, ajudar-les en el seu procés d’inserció social, principalment en el moment de la seva arribada al municipi.
Prestacions

El servei respon a les necessitats d'acollida de la població immigrada de la comarca. L'acollida a les persones nouvingudes, bàsicament, els ofereix informació dels serveis, coneixement de l'entorn i possible acompanyament en els primers passos d'assentament al municipi. També s’ofereix formació en:

 • Alfabetització en català
 • Coneixement de la societat

Està a disposició de tots els municipis de la comarca (excepte Calafell i el Vendrell), amb horaris de permanència.

Adreçat a:
 • Persones estrangeres i retornades a Catalunya.
 • El servei s'adreça tant a les persones nouvingudes que han arribat recentment al municipi com a les que, malgrat que fa temps que viuen aquí, encara són susceptibles de necessitar suport.
 • Persones que necessiten informes d’estrangeria.
 • Servei gratuït (però sí que cal pagar les taxes dels informes).
SERVEI D’INTERPRETACIÓ
Finalitat El servei respon a les necessitats d'acollida de la població immigrada de la comarca del Baix Penedès. És un recurs pont que afavoreix la comunicació i la relació entre persones culturalment diverses i promou l'autonomia i la inserció social de les persones immigrades, facilitant la tasca del professional.
Prestacions Servei de suport lingüístic a professionals que gestiona el Pla territorial de ciutadania i immigració. Suport a altres professionals públics dels àmbits d'atenció a les persones amb la finalitat de superar les barreres idiomàtiques.
Adreçat a: Professionals públics dels àmbits d'atenció a les persones.
SERVEI ITINERANT D'ASSESSORAMENT EN MATÈRIA D’ESTRANGERIA
Finalitat Oferir assessorament en aspectes relacionats amb el dret d'estrangeria a les persones residents a la comarca del Baix Penedès.
Prestacions

És un recurs de suport i de caràcter específic per millorar l'acollida dels ciutadans estrangers residents a la comarca en relació amb les qüestions o aspectes de tipus jurídic que els puguin afectar. Es tracta d'un servei de proximitat per poder atendre de manera més eficaç aquesta població. Es presta tant a usuaris com a professionals de l'àmbit social.

Està a disposició de tots els municipis de la comarca (excepte Calafell i el Vendrell), amb horaris de permanència.

Adreçat a:
 • Professionals
 • Ciutadania en general
 • Servei gratuït
SUPORT TÈCNIC
Finalitat Oferir assessorament i suport tècnic a ajuntaments, professionals i entitats.
Prestacions

El servei respon a la necessitat de donar resposta a demandes relacionades amb el fenomen migratori que, per la seva particularitat jurídica, religiosa o cultural, requereixen un assessorament tècnic especialitzat.

La majoria de demandes provenen de professionals de diferents àmbits i serveis públics, administracions i entitats de la societat civil.

Adreçat a: Professionals de diferents àmbits i serveis públics, administracions i entitats de la societat civil.

El servei de ciutadania i immigració està finançat pels Fons Social Europeu.

Com s'hi accedeix?

Demanar hora a l'ajuntament del municipi de residència, o trucant al 977157177

Per a més informació:

Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Baix Penedès
977 157 177

CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN

El Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Penedès és un òrgan de consulta i de participació que es va crear amb l’objectiu d’articular públicament les demandes de la gent gran de la comarca. Està format pels delegats i delegades de les entitats i associacions de la gent gran de tota la comarca.

Hi ha un grup motor, una comissió executiva, que durant l’any es va trobant per preparar actes, entre ells la trobada comarcal d’associacions de la gent gran.

Aquesta trobada va canviant cada any d’ubicació, i agrupa associacions de tres o quatre pobles que geogràficament siguin propers.