Skip to main content

SUPORT A LA INFÀNCIA I A LES FAMÍLIES

ÍNDEX D'AQUESTA PÀGINA

SERVEI D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA AMB FAMÍLIES I ELS SEUS FILLES/ES (SIS Famílies)

El SIS Famílies és un servei comarcal d'assessorament i acompanyament emocional a les famílies amb fills de 0 a 18 anys. L'objectiu principal és que aquestes famílies puguin tornar a una situació familiar de convivència sana i agradable.

L'acompanyament és individual i familiar, i també es duen a terme grups de pares i mares per reflexionar sobre la criança i les pròpies capacitats parentals, així com xerrades sobre criança per a famílies en procés d'embaràs.

Qui pot rebre aquest servei?

Les famílies que, prèviament ateses i valorades pels Serveis Bàsics d’Atenció Social, necessiten suport en l’atenció dels seus fills i filles a través de la millora de les competències parentals o quan sigui necessari enfortir i millorar les relacions entre els membres de la unitat familiar.

S'ha de pagar?

No. El servei és gratuït.

Com s'hi accedeix?

Prèviament cal ser atès pels Serveis Bàsics d'Atenció Social, que valoraran si el cas és susceptible de derivació al SIS Famílies.

Per a més informació:

Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Baix Penedès
Telèfon: 977 157 177
Correu electrònic: ubasp@baixpenedes.cat

SERVEI D'ATENCIÓ DIURNA (SADI)

El SADI s’adreça a menors, amb l'objectiu de donar suport, estimular i potenciar l'estructuració i desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'hàbits i l'esbarjo, i compensar les deficiències socioeducatives.

La població destinatària del Centre Obert són els infants i adolescents que viuen al municipi i que requereixen suport assistencial o formatiu, prioritàriament els que estan en situació de risc. Es presta fora de l’horari escolar, del mes de setembre al mes de juny (calendari escolar).

L’objectiu general és promoure la inserció social a través de la millora de les capacitats, habilitats i competències (socials, personals, educatives, formatives, emocionals) de les famílies, minimitzant les dificultats o mancances a fi d’aconseguir l’autonomia.

Qui pot rebre aquest servei?

Les famílies que, prèviament ateses i valorades pels Serveis Bàsics d’Atenció Social, compleixin aquests requisits: que tinguin fills entre els 6 i 12 anys i que requereixin una intervenció socioeducativa per a la millora de la seva situació personal, familiar i social. Els municipis on es presta el servei són:

 • Albinyana
 • Banyeres del Penedès
 • Bellvei
 • Cunit
 • El Montmell
 • La Bisbal del Penedès
 • L’Arboç
 • Santa Oliva

S'ha de pagar?

No. El servei és gratuït.

Com s'hi accedeix?

Per a més informació:
Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Baix Penedès
Telèfon: 977 157 177
Correu electrònic: ubasp@baixpenedes.cat

SERVEI D'ACOMPANYAMENT A ADOLESCENTS I JOVES EN SITUACIÓ DE RISC

Objectius:

 • Esdevenir un referent proper i positiu per als i les joves i acompanyar-los en el seu procés de maduració cap a la vida adulta.
 • Fer de pont entre la realitat pròpia del jovent, l’administració i els recursos corresponents.
 • Realitzar acompanyament, tant físic com simbòlic, als i les joves que puguin tenir certes dificultats en l’accés o l’apropament a recursos o serveis al seu abast.
 • Aportar-los elements referencials al seu municipi per facilitar la seva socialització i integració en les dinàmiques positives d’aquest entorn.
 • Donar veu als i les joves, reconèixer-la i fomentar, així, la seva participació proactiva com a procés pedagògic per tal d’estimular l'autoorganització i l’autonomia.
 • Aportar eines que facilitin la interlocució dels joves amb l’administració a qualsevol àmbit del seu interès.
 • Promoure estils de vida saludables i respectuosos amb l’entorn i amb ells mateixos/es.

Funcions:

La funció del SIS Adolescents és donar cobertura, espai i acompanyar els i les joves en etapa adolescència en el procés de maduració, especialment en situacions en què hi ha una manca de referents positius, cosa que pot fer augmentar el risc de trobar-se en situacions d’exclusió.

Per això, els educadors/ores del servei basen la seva actuació en el vincle i l’acompanyament socioeducatiu amb els joves, en un treball que parteix des del seu context i realitat, i no des de perspectives alienes.

El treball en xarxa amb els agents i serveis/recursos destinats a la població juvenil és, també, una de les línies metodològiques troncals del projecte.

Qui pot rebre aquest servei:

Aquest servei va dirigit principalment als i les joves en risc d’exclusió social i/o expedient de risc, sense deixar de banda la resta de població juvenil en pro de la integració i cohesió social del col·lectiu juvenil.

Els municipis on es presta aquest servei són: Albinyana, l’Arboç, Cunit, Llorenç del Penedès i el Montmell.

S'ha de pagar?

No. El servei és gratuït.

Contacte:

SERVEI ESPECIALITZAT D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A L'ADOLESCÈNCIA

El Servei Especialitzat d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (SEAIA) s’adreça a la infància i l'adolescència en situació de risc, així com a les seves famílies.

Està format per un equip interdisciplinari format per vuit professionals: dues treballadores socials, dues psicòlogues, dues pedagogues i dues educadores socials, més un administratiu, que es dediquen a l'atenció d'infants i adolescents (de 0 a 18 anys) que es troben en situació d'alt risc social.

Els serveis prestats pel SEAIA venen marcats per l'encàrrec legal de protegir els infants maltractats (negligència, abandonament o maltractament actiu). Intervé a demanda d'altres serveis que detecten la situació, de manera canalitzada a través dels Serveis Socials Bàsics o a través del Servei Territorial d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat.

SERVEI D'INTEGRACIÓ EN FAMÍLIA EXTESA

El servei d’integració familiar en família extensa té com a finalitat promoure l’acolliment en família extensa i la millora del benestar dels infants i adolescents acollits i de les persones acollidores. Són menors que, per les circumstàncies que siguin, no podien seguir convivint amb els seus pares/mares i han passat a ser acollits per la família extensa (tiets, tietes, avis...).