Skip to main content

SERVEI BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL

Els Serveis Bàsics d’Atenció Social estan formats per professionals de l’àmbit de l’educació social, el treball social i la psicologia. Són el primer nivell del sistema públic de serveis socials, per la qual cosa garanteixen la proximitat amb les persones usuàries i amb els seus àmbits relacionals més propers (àmbit familiar i social).

Els objectius d’aquest servei són millorar el benestar social, afavorir la integració de les persones i promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o d’exclusió.

Qui pot rebre aquest servei?

Totes les persones/famílies que requereixin informació, orientació, suport i/o acompanyament davant d'una situació de vulnerabilitat, per tal de promoure actituds i canvis que en promoguin la inclusió social. Algunes situacions de vulnerabilitat poden ser:

  • Desestructuració familiar, situacions de risc
  • Discapacitat física, intel·lectual o sensorial
  • Malalties mentals i malalties cròniques
  • Pobresa energètica i problemàtica d’habitatge
  • Drogodependències i altres addiccions
  • Atenció a infància, adolescència i joves
  • Dependència
  • Violència masclista i familiar
  • Vulnerabilitat econòmica
  • Exclusió social

S'ha de pagar?

No. El servei és gratuït.