Skip to main content

CONVOCATÒRIA AJUT INDIVIDUAL DE MENJADOR.
CURS 2023-2024

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

La convocatòria per al curs 2023-24, es farà de forma telemàtica a través de la Seu Electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès. Per poder accedir-hi, s’ha d’estar en possessió d’un certificat digital d’identificació (Idcat, IdCatmòvil, CLAVE)

També es podran presentar de forma presencial, sol·licitant cita prèvia, al botó taronja d’aquesta pàgina (cita prèvia). El dia de la cita, han de portar l’imprès de sol·licitud emplenat, el qual es podrà descarregar d’aquesta pàgina, i la documentació obligatòria.

El termini de presentació serà a partir de dia 2 de maig i romandrà obert durant tot el curs. No obstant això, només és es podrà garantir l’adjudicació de la beca a l’inici de curs a aquelles sol·licituds presentades durant el mes de maig i que no manqui cap dada obligatòria. Les que es presentin després, s’aniran resolent a mesura que es puguin tramitar

Els/les alumnes/as que sol·licitin beca de menjador hauran de tenir, OBLIGATÒRIAMENT, DNI o NIE.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA
A la sol·licitud s’hauran d’omplir totes les dades que s’indiquen.
Serà requisit imprescindible per a la tramitació de l’ajut, l’aportació de la  documentació que es detalla a continuació:
    • Volant de convivència del domicili on resideix l’alumne. El volant haurà d’estar expedit per l’ajuntament del municipi on resideixi el sol·licitant.
    • NIF/NIE. Per poder concórrer a aquests ajuts, l’alumne beneficiari ha de tenir obligatòriament DNI/NIE/NIF.
    Caldrà adjuntar la fotocòpia del NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar. En cas     que altres membres de la unitat familiar diferents a l’alumne sol·licitant , no disposin de     DNI/NIE, caldrà adjuntar còpia del certificat de naixement, o bé còpia de totes les     pàgines emplenades del llibre de família.
    • IDALU (Codi identificador assignat a cada alumne). En el cas del sol·licitant, s'haurà d'informar de l'IDALU. Si no es coneix aquest codi, la família el pot demanar al centre educatiu corresponent.
En el cas que s’hagi presentat aquesta documentació en l’anterior convocatòria, i s’entengui que és vàlida i vigent la que ja disposa el Consell Comarcal, només serà necessari aportar el volant de convivència vigent.

Els ajuts atorgats del 70% es compactaran i distribuiran durant el curs fins a l’inici de la jornada intensiva, en períodes setmanals.

Els dies assignats als alumnes no es podran canviar. Només s’autoritzarà per reagrupació familiar, o bé, perquè l’alumne beneficiari tingui una cita ineludible continuada per motius mèdics.

Seu electrònica

Tramitar l'ajut individual de menjador (AIM). Actiu a partir del dia 2 de maig. CONVOCATÒRIA TANCADA.

CRITERIS D’ATORGAMENT DELS AJUTS (ORIENTATIU)

  1. El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l'agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:

    • Primer adult (sustentadors principals): 11.365,60 €

    • Segon adult i altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals (per exemple, avis): 5.682,80 €

    • Per cada nen de la unitat familiar: 3.409,70 € Si la renda familiar anual, calculada d'acord amb el que estableixen les bases, no supera aquest llindar, es concedirà un ajut de fins al 70% del cost del servei de menjador. Les sol·licituds que estiguin per sobre d'aquest llindar constaran com a denegades.

  2. No tenir un volum de negoci superior a 155.000,00 € calculat sumant els volums de negoci de tots els membres computables de la unitat familiar.

  3. Podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la família, excloent les subvencions rebudes per a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual i, en el seu cas, la renda bàsica d'emancipació, no superi 1.700,00 €.

  4. La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen la unitat familiar, exclòs l'habitatge habitual, no pot superar els 42.900.00 € i 13.130,00 € de les finques rústiques.

BASES