Skip to main content

CONVOCATÒRIA AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT PER AL CURS 2023-2024

El Consell Comarcal del Baix Penedès concedirà ajuts individuals de desplaçament  per tal de contribuir a les despeses de desplaçament dels alumnes escolaritzats ens nivells d’ensenyament obligatori i segon cicle d’educació infantil dels centres sufragats amb fons públics de la comarca que es trobin en algun d’aquests supòsits:

Ajuts Obligatoris.  Alumnes que s’han de desplaçar al seu centre d’adscripció situat fora del seu municipi de residència per manca d’oferta educativa del seu nivell en aquest o per resolució expressa del Departament d’Educació i que no disposi de transport escolar o col·lectiu de viatgers.

En aquest cas, es tindrà en compte la distància entre el centre escolar i municipi de residència.

Ajuts No Obligatoris.  Alumnes matriculats en un centre d’ensenyament obligatori al seu municipi situat a una distància igual o superior a 3 km sempre i quan l’Ajuntament o el Consell Comarcal no presti el servei de transport escolar. El centre escolar ha de ser el d’adscripció.

En aquest cas, per poder obtenir l’ajut es tindrà en compte la distància i la renda familiar del 2023, calculada en funció dels membres de la unitat familiar i tenint en compte els mateixos llindars que en els ajuts individuals de menjador per al mateix curs.

Termini presentació:  Del 18 de març al 17 d’abril de forma telemàtica a travès de la Seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès. Ajut individual de desplaçament (AID) curs 2023-24. o a través d’aquest enllaç.

Documentació obligatòria:

  • Volant de convivència col·lectiu (No necessari si s’ha demanat ajut individual de menjador per aquest curs)
  • DNI/NIE (No necessari si s’ha demanat ajut individual de menjador per aquest curs)
  • IDALU (No necessari si s’ha demanat ajut individual de menjador per aquest curs)
  • Document acreditau de la distància entre el domicili i el centre (captura Google maps)
  • Document pagament de tresoreria facilitat a la sol·licitud. Aquest ha d’anar segellat pel banc. Si aquest fos virtual, cal adjuntar el certificat de titularitat bancària expedit pel propi banc.

Import dels ajuts: La quantia total màxima dels ajuts es calcularà de la següent manera:

178 dies del curs escolar, per 0,26 €/Km  i 2 viatges (anada i tornada). L’import màxim que es podrà atorgar serà de 1018,16 € per família.

Distància en km domicili-centre 2 viatges (anada i tornada) Import curs
3 a 5 370,24 €
5,1 a 7 555,36 €
7,1 a 9 740,48 €
9,1 a 11 925,60€
+11 1.018,16 €

Per consultar les bases reguladores cliqueu aquí