Skip to main content

SERVEIS EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS

ÍNDEX D'AQUESTA PÀGINA

INFORMACIÓ GENERAL I INTRODUCTÒRIA

En la societat actual, les tecnologies de la informació i es comunicacions han esdevingut infraestructures bàsiques per a les organitzacions pels serveis que produeixen, com en èpoques passades ho van ser la mecanització de les oficines, la utilització de màquines o la millora de la xarxa viària. Sense un ús adequat i professional d’aquesta eina, la capacitat real d’una organització per a assolir nivells de qualitat en la seva producció esdevé molt minvada i amb grans dificultats de resposta a la competència de la resta d’operadors.

Les tecnologies de la informació i les comunicacions, a banda de ser una eina per organitzar-se i produir serveis, són el vincle amb la Societat de la Informació, tal com antigament les vies de comunicació ho van ser en relació amb els centres generadors del progrés tècnic, intel·lectual, científic i econòmic, generalment radicats a les grans ciutats. Avui en dia, romandre desconnectat de la Societat de la Informació suposa despenjar-se del progrés social i de la principal xarxa de propagació del coneixement.

SERVEIS QUE OFERIM ALS AJUNTAMENTS

Servei Actuacions
Servei de suport, seguretat i enginyeria en TIC: aquest servei pretén proporcionar un manteniment integral dels recursos TIC (maquinari i programari) de l’ajuntament.
 
 • Manteniment preventiu dels dispositius i aplicacions TIC de l’ajuntament i les seves configuracions. En modalitat presencial i telemàtica.
 • Manteniment correctiu dels dispositius i aplicacions TIC de l’ajuntament i les seves configuracions. En modalitat presencial i telemàtica.
 • Atenció als usuaris per e-mail o per telèfon quan es consideri necessari.
 • Anàlisi i disseny de solucions TIC i redacció de projectes si s’escau.
 • Seguretat de dispositius i xarxa.
Servei de desenvolupament web: desenvolupament de pàgines web per als ajuntaments.
 
 • Migració d’informació d’un web a una altra.
 • Introducció, modificació o eliminació d’informació a la web.
 • Gestió de dominis.
Servei de contractació menor i redacció d’informes i plecs tècnics en matèria TIC:
 
 • Redacció de plecs tècnics per a contractacions en l’àmbit de les TIC.
 • Redacció d’informes tècnics en l’àmbit de les TIC.
 • Tramitació de contractes de compra menor i redacció dels informes pertinents en l’àmbit de les TIC.
Seguretat ENS (Esquema Nacional de Seguretat): implementació i manteniment de l’ENS a l’ajuntament.
 
 • Seguiment i assessorament en el seguiment de la confecció de la documentació de l’ENS. Seguiment i control de l’empresa que duu a terme l’estudi i projecte de l’ENS.
 • Exercir els rols de responsable de seguretat i responsable del sistema de l’ENS.
 • Implementació del pla d’acció, vetllar perquè s’implanti correctament i en els terminis establerts.
 • Vetllar per tal que es compleixi la seguretat i s’apliqui.

COM PODEN ELS AJUNTAMENTS FER US DELS SERVEIS?

Els ajuntaments interessants en fer ús dels serveis descrits, ho poden fer signant el conveni SITAC amb el Consell Comarcal del Baix Penedès. Aquest conveni estableix les condicions de col·laboració i vetlla per la confidencialitat i seguretat de les dades tractades mentre es dguin a terme les tasques d'enginyeria o manteniment que l'ajuntament demani als tècnics del consell.

COM ACTUAR DAVANT D'UNA INCIDÈNCIA TÈCNICA?

Davant una incidència tècnica, el personal de l'ajuntament, per sol·licitar el suport dels tècnics del consell,ho podrà fer d'una de les dues maneres següents:

 • Davant d'una incidència normal: escrivint un e-amail a suport.tim@baixpenedes.cat, especificant el nom de la persona que demana l'assistència, un telèfon de contacte i descrivint la incidència. Seguidament un dels nostres tècnics cotactarà amb el peticionari.
 • Davant d'una incidència urgent: trucant al cap del Departament de Tecnologia i Manteniment al 663.197.472. S'entendrà que una incidència és urgent quan causa que una o més persones no puguin treballar amb els seus dispositius.

COM DEMANAR ASSESSORAMENT TÈCNIC O ENCARREGAR UN PROJECTE?

Si es desitja demanar assessorament tècnic, es procedirà escrivint un e-amail a tim@baixpenedes.cat, especificant el nom de la persona que demana l'assessorament, un telèfon de contacte i descrivint breument la necessitat. Seguidament un dels nostres tècnics contactarà amb el peticionari. En cas que la consulta sigui urgent, es pot trucar al cap del Departament de Tecnologia i Manteniment al 663.197.472.

En cas de sol·licitar un projecte, es demanarà a través de la seu electrònica per mitjà del següent tràmit:

 • Sol·licitud de projecte tècnic en matèria TIC

QUALITAT I INDICADORS DEL SERVEI

Espai per als indicadors del departament, si es considera necessari.