Skip to main content
Foto d'autobusos

DILLUNS 28 DE MARÇ SOL·LICITUDS SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR CURS 22/23

A partir del dilluns 28 de març de 2022 s’obrirà el període de presentació de Sol·licituds del Servei de Transport Escolar pel curs 2022-23

El DILLUNS 28 DE MARÇ DE 2022 s’obre el període de presentació de SOL·LICITUDS DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR PEL CURS 2022-23, adreçat als alumnes d’Educació Infantil i Primària (EIPRI – transport escolar no obligatori dins del municipi, excepte Calafell i el Vendrell), d’ESO dins de mapa escolar i d’Educació Especial (transport obligatori entre municipis) i, alumnes de batxillerat, cicles formatius i d’ESO fora de mapa escolar (transport no obligatori).  

La presentació de sol·licituds s’haurà de fer telemàticament, a través de la seu electrònica de la pàgina web del Departament d’Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Penedès (https://ccbp.eadministracio.cat/info.0) on s’hi trobarà l’enllaç per accedir al tràmit corresponent. 

En el servei de transport no obligatori, el mètode d’admissió establert serà el seguiment  de l’ordre dels registres d’entrada (Número Registre d’Entrada/Dia/Mes/Hora). En el cas de les línies que quedin completes es passarà a formar part d’una llista d’espera seguint  l’ordre a dalt esmentat. 

NO ES GARANTIRÀ LA PLAÇA A L’INICI DE CURS D’AQUELLES SOL·LICITUDS  PRESENTADES POSTERIORMENT AL 31 DE JULIOL DE 2022.  

Batxillerat i cicles formatius  

Les places pels alumnes de batxillerat i cicles formatius es confirmaran una vegada  iniciat el curs escolar, un cop disposem de les places sobrants dels alumnes d’ESO, tot i  que poden presentar la sol·licitud des del mateix dia que la resta d’alumnat.  

 DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA QUE CAL ADJUNTAR 

Volant d’empadronament de l’alumne (només en alumnes d’ESO dins de mapa escolar i que siguin de nova incorporació).  

DNI/NIE/Passaport de l’alumne en en el seu defecte, el llibre de família (només en alumnes de nova incorporació).  

DNI/NIE/Passaport del pare/mare/tutor legal (només en alumnes de nova incorporació).  

Certificat de titularitat bancari per poder fer efectiu el cobrament de la quota del servei (només en els serveis de transport no obligatori i en cas de no haver-ho presentat anteriorment).  

Custodia compartida (en el cas d’utilitzar diferents parades i/o línies), s’haurà d’adjuntar sentència i calendari dels dies de la custodia. 

Si s’utilitzen dues línies diferents, s’haurà de fer una sol·licitud per cada línia i  es pagaran per separat, amb les corresponents reduccions per germans.  

Trobareu tota la informació a la pàgina web: 

www.ccbp.cat 

(Serveis al ciutadà --→ Educació ----→ Transport escolar )

 

Trobareu tota la informació corresponent i l'accés a les sol·licituds a la pàgina web: www.ccbp.cat   (Serveis al ciutadà --> Educació ---> Transport Escolar). 

03/25/2022