Transport escolar Curs 2021-2022

 

Recordem a totes les famílies que tenen fills usuaris del Servei de Transport Escolar del Consell comarcal del Baix Penedès, que és OBLIGATORI, l'ús de la mascareta durant el servei. El no compliment d'aquesta normativa comporta l'expulsió en el servei.

 

 

A partir del proper 22 de març de 2021, s’inicia el període per recollir les sol·licituds pel servei de transport escolar pel curs 2021/2022 pels alumnes d'Educació Infantil i Primària (EIPRI – transport escolar no obligatori dins del municipi, excepte Calafell i el Vendrell), ESO i Educació Especial (transport obligatori entre municipis).


Pels alumnes de Batxillerat, s’obrirà un període durant el mes d’octubre, un cop es disposi del nombre de places disponibles.


Com a novetat, s’informa a tots els interessats que la presentació de sol·licituds serà de forma telemàtica (trobaran l’enllaç per accedir al tràmit al final del text).


En els cas dels alumnes d'Educació Infantil i primària, el mètode d’admissió establert serà la del seguiment rigorós de l’ordre dels registres d’entrada (Número Registre d’Entrada/Dia/Mes/Hora). No es garantirà la plaça a la data de l’inici de curs, d’aquelles sol·licituds rebudes després del dia 30 d’abril de 2021. En el cas de les Línies que quedin completes es passarà a formar part d’una llista d’espera seguint l’ordre a dalt esmentat.


En el cas dels alumnes d’ESO i Educació Especial, no es garantirà la plaça a la data de l’inici de curs, d’aquelles sol·licituds rebudes  després del dia 1 de juliol del 2021.

 

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA QUE CAL ADJUNTAR

 

  • Volant d’empadronament alumne (només alumnes d’ESO i EE desplaçats del seu municipi per mapa escolar).
  • DNI/NIE/Passaport de l’alumne, i del pare/mare o tutor (només en aquells alumnes de nova incorporació)
  • Per poder fer efectiva la domiciliació bancària del cobrament de la quota del servei (transport no obligatori), s’haurà d’adjuntar l’imprès de mandat de càrrec ( el poden descarregar més a baix). Aquest haurà d’anar signat i segellat per l’entitat bancària corresponent.
  • Custòdia compartida (en el cas d’utilitzar diferents parades i/o línies), s’haurà d’adjuntar sentència i calendari dels dies de la custodia. Si s’utilitzen dues línies diferents, s’haurà de fer una sol·licitud per cada línia i  es pagaran per separat.

Cal fer la tramitació cada curs escolar, sempre que es vulgui utilitzar el Servei de Transport Escolar. En cas que no es faci, no es podrà fer ús del servei.

 

 

Arxius relacionats

( * identificació electrònica: a mode d’exemple podeu clicar aquí, on hi trobareu els vídeos informatius).

  • Mandat de càrrec  (document obligatori a adjuntar amb el segell bancari en cas de demanar el transport no obligatori).

 

 

Horaris i itineraris del transport escolar