Memòria anual

Al compte general s'acompanya una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis i del grau d'acompliment dels objectius programats (art. 210 del Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i regla 101.3 de la Instrucció de Comptabilitat Local EHA/404/2004).

Aquesta memòria anual pretén explicar en forma sintètica la corporació en el seu entorn, la seva organització, les competències administratives que exerceix, els serveis que presta a la comunitat, els objectius que es va plantejar assolir durant l'exercici i el grau d'acompliment, el cost de la seva producció (servucció), el rendiment, i l'avaluació dels serveis. A continuació teniu les darreres memòries anuals aprovades.