Compte General

L'article 208 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals estableix que, a l'acabament de l'exercici pressupostari es formarà el Compte General per la Intervenció, i es posarà de manifest la gestió realitzada per l'Entitat en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari. Abans de l'1 de juny, la Comissió Especial de Comptes, integrada per un representant de cada grup polític comarcal, emetrà un informe sobre l'esmentat Compte General elaborat per la Intervenció, que juntament amb tots els documents comptables s'exposarà al públic per termini de 23 dies. Abans del 15 d'octubre, el Ple aprovarà el Compte General i el trametrà a la Sindicatura de Comptes.

 

A continuació teniu enllaços amb diversos organismes que, des d'àmbits diferents, vetllen per la legalitat, exactitud i transparència dels comptes públics.

 

 


Finalment, teniu la relació dels darrers Comptes Generals del Consell Comarcal, en el model-resum de la Sindicatura de Comptes. Si desitgeu més informació, aneu a la Memòria anual (clicant l'enllaç).