Ajuts Menjador Escolar curs 2019-20

 

QUI HO POT SOL·LICITAR

Alumnes de segon cicle d’educació infantil i ensenyament obligatori que assisteixen a centres sufragats amb fons públics de la comarca del Baix Penedès.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Del 2 i 10 de maig de 2019, als centres escolars respectius de la comarca

Del 2 al 24 de maig de 2019 al Consell Comarcal (plaça del Centre, 5, del Vendrell) en horari de 9 a 14 hores.

També es podran sol·licitar aquests ajuts de forma electrònica a través de la Seu electrònica del Consell Comarcal de Baix Penedès, Catàleg de tràmits, Ensenyament, sol·licitud de beca menjador.

Fins al 30 de setembre de 2019, alumnes de P3 matriculats amb posterioritat al 24 de maig.

Per a aquest curs, els alumnes que sol·licitin beca de menjador hauran de tenir, obligatòriament, DNI o NIE.

 

LÍMITS DE RENDA ANUAL

1- El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l'agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:

  • Primer adult (sustentadors principals): 10.096,50 €
  • Segon adult (sustentadors principals): 5.048,30 €
  • Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals (per exemple, avis): 2.524,15 €
  • Per cada nen de la unitat familiar: 3.028,95 €

 

LLINDARS DE VOLUM DE NEGOCI

Podran optar als ajuts de les unitats familiars amb uns ingressos que no superin els 155.000,00 €

 

LLINDARS RENDIMENTS PATRIMONIALS

Podran optar als ajuts de les unitats familiars en què la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la família, excloent les subvencions rebudes per al l’adquisició o rehabilitació de l’habitatge habitual, i en els seu cas, la renda bàsica d’emancipació no superi 1.700,00 €.

 

LLINDAR DE VALORS CADASTRALS DE FINQUES URBANES

Podran optar als ajuts de les unitats familiars en què la suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables de la unitat familiar, exclòs l’habitatge habitual, no superi els 42.900,00 €

 

LLINDAR DE VALORS CADASTRALS DE FINQUES RÚSTIQUES

Podran optar als ajuts de les unitats familiars en què la suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables de la unitat familiar, exclòs l’habitatge habitual, no superi els 13.130,00 per cada membre computable.

 

RESOLUCIONS DE LES SOL·LICITUS

Les resolucions de les beques tant atorgades com denegades, es publicaran en el Taulell d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, indicant el tant per cent de la beca atorgada, com els dies que en podran fer ús, i de les beques denegades, el motiu de la denegació. A més, per a més facilitat, s’enviarà un SMS a les famílies amb les mateixes dades.

 

BASES I MODELS

Bases reguladores curs 2019-20

Sol·licitud beca menjador curs 2019-20

Formulari de recurs de reposició (Reclamació beca) 2019-20