El Consell ofereix assistència tècnica als municipis de la comarca

logoccbp

 

Al llarg del 2017 el Consell Comarcal del Baix Penedès ha iniciat un nou servei d'assistència en l'àmbit urbanístic per a diversos ajuntaments de la comarca. Després d'un any, la valoració és molt bona, ja que és una matèria en què sovint els ajuntaments més petits no hi poden destinar personal qualificat. El servei tècnic s'ofereix a tots els ajuntaments, i l'han sol·licitat Albinyana, Banyeres del Penedès, Bellvei, Bonastre, Masllorenç, el Montmell i Santa Oliva. També la mancomunitat d'Idiada s'ha afegit al servei.

 

L'equip, format per una arquitecta tècnica i dos arquitectes, té la funció d'assessorar els òrgans de govern municipal i les comissions informatives pertinents, sobre temes relacionats amb activitats urbanístiques: elaborar informes sobre llicències urbanístiques (edificació, ús del sòl i enderroc), informes sobre llicències de primera ocupació, certificats de compatibilitat urbanística, expedients sobre declaració de ruïna d'edificis, inspeccions i comprovacions a edificis o solars, redactar plecs de prescripcions tècniques particulars en contractes d'obra o concessions d'obra, entre altres. Alhora, el servei pot redactar pressupostos, memòries valorades i plànols d'obres que puguin ser objecte de contractació menor (inferior a 50.000 €), i elaborar informes tècnics en la comprovació administrativa d'expedients de liquidació de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

 

De dilluns a divendres el personal destinat al projecte es desplaça als ajuntaments, que destaquen molt positivament l'ús i la importància d'aquest nou servei. La coordinació de l'assistència municipal en matèria urbanística es distribueix entre la Diputació de Tarragona, que s'encarrega de l'assistència jurídica, i el Consell Comarcal, que s'encarrega de l'assistència tècnica. Pel que fa a l'assistència en l'àmbit de l'enginyeria industrial, el servei orientarà i assessorarà sobre temes relacionats amb infraestructures de serveis, instal·lacions urbanes, prevenció i control d'activitats, supervisió de serveis, i en general , les relacionades amb l'enginyeria municipal. Alhora, també controlarà contractes de subministrament, projectes externs i serveis equiparatius als d'urbanisme. Encara no ha començat el servei perquè encara està en procés de selecció l’enginyer/- a industrial que realitzarà aquesta tasca (actualment en fase de selecció).

 

Dimarts, 20 de febrer de 2017