El Consell Comarcal del Baix Penedès publica la convocatòria per demanar els ajuts individuals de menjador pel curs 2021/2022

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà el pròxim 3 de maig i estarà obert fins el 31 de maig ambdós inclosos.

210414 bequesmenjador14 d’abril de 2021. El Consell Comarcal del Baix Penedès ha publicat les bases per atorgar els ajuts de menjador pel proper curs escolar. La convocatòria per al curs 2021-22, es farà de forma telemàtica a través de la Seu Electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès. Per poder accedir-hi, s’ha d’estar en possessió d’un certificat digital d’identificació (Idcat, IdCat mòbil, CLAVE). L’enllaç és: https://ccbp.eadministracio.cat/

Els terminis de presentació seran del 3 al 31 de maig, ambdós inclosos.  Els alumnes que es matriculin a P3 aquest curs, tindran de termini per presentar la sol·licitud fins el 30 de setembre. Els alumnes que es matriculin durant el curs, tenen 30 dies des de la data de la matrícula per poder presentar la sol·licitud.

També, i de forma excepcional, s’obrirà un termini per poder fer la sol·licitud de forma presencial al Registre del Consell Comarcal, del 20 al 30 de setembre de 2021, demanant cita prèvia al telèfon: 977157171.

Els/les alumnes/as  que sol·licitin beca de menjador hauran de tenir, OBLIGATÒRIAMENT, DNI o NIE. Les famílies amb tots els seus membres amb passaport usuaris dels serveis socials municipals, hauran de sol·licitar-hi informe per la tramitació de l’ajut.

CRITERIS D’ATORGAMENT DELS AJUTS (ORIENTATIU)

1- El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l'agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:

  • Primer adult (sustentadors principals):  10.981.40 €

  • Segon adult (sustentadors principals):   5.490,80 €

  • Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals (per exemple, avis):  2.745,35 €

  • Per cada nen de la unitat familiar: 3.294,45  €

 

Si la renda familiar anual, calculada d'acord amb el que estableixen les bases, no supera aquest llindar, es concedirà un ajut de fins al 70% del cost del servei de menjador. Les sol·licituds que estiguin per sobre d'aquest llindar constaran com a denegades.

2- No tenir un volum de negoci superior a 155.000,00 € calculat sumant els volums de negoci de tots els membres computables de la unitat familiar.

3- Podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la família, excloent les subvencions rebudes per a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual i, en el seu cas, la renda bàsica d'emancipació, no superi 1.700,00 €.

4- La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen la unitat familiar, exclòs l'habitatge habitual, no pot superar els 42.900.00 € i 13.130,00 € de les finques rústiques.

Des del Consell Comarcal es recorda que també roman obert el termini per a sol.licitar l’ajut pel transport escolar per tots aquells alumnes que vulguin sol·licitar de nou o que no van poder fer el tràmit de les per-sol·licituds degut a l’estat d’alarma, ho podran fer de la següent manera, depenent del tipus de servei que volen sol·licitar. Trobareu tota la informació necessària a la web del Consell Comarcal del Baix Penedès: www.ccbp.cat